Faoi Tuairisc WARN (Gaelige)

Is feachtas cosmhuintire in Iarthar Bhéal Feirste é Líonra an Iarthair i gCoinne an Chiníochais, a dhéanann feachtasaíocht i gcoinne chiníochais institiúidithe agus a chuireann cultúr frithchiníoch chun cinn go gníomhach in Iarthar Bhéal Feirste.

D’fhás muid ón mhór-Líonra i gCoinne an Chiníochais a bunaíodh in 2002 mar fhreagra ar an mhéadú i líon na n-ionsaithe ciníocha a tharla i mBéal Feirste an tréimhse sin. Is grúpa neamh-mhaoinithe muid agus níl muid cleamhnaithe le páirtí

polaitiúil ar bith. Tá muid oscailte do dhuine nó do ghrúpa ar bith ar mhaith leo bheith páirteach – an t-aon chritéir ná go bhfuil said tiomnaithe do sprioc agus cuspóir ár ngrúpa.

Cuspóirí

Is é príomhfhócas s’againn feachtasaíocht a dhéanamh in éadan chiníochais stáit i ngach foirm, bíodh sin maidir le fostaíocht, lóistín, póilíneacht, imirce, soláthar seirbhísí nó achar ar bith eile. Cuireann muid cultúr frithchiníoch

chun cinn go gníomhach in Iarthar Bhéal Feirste, ag cur in iúl nach bhfuil aon áit ag an chiníochas inár bpobal.

Tá cáil ar Iarthar Bhéal Feirste mar phobal fáilteach, le stair bhródúil oibre i dtreo sochaí níos cothroime agus uilghabhálach. Ar an drochuair tá an ciníochas ag méadú go seasta i mBéal Feirste agus áiteanna eile le blianta beaga

anuas; is sampla amháin é na hionsaithe scáfara ar an phobal Romach i samhradh 2009. In Iarthar Bhéal Feirste diúltaítear bunchearta daonna don lucht siúil go fóill agus fulaingíonn siad leatrom ar bhonn laethúil.

Cé nach ndéantar tuairisciú ar chuid mhaith ionsaithe, léireodh fianaise starógach go dtarlaíonn ionsaithe ciníocha in Iarthar Bhéal Feirste. Scriosann ciníochas saolta – milleann sé na híobartaigh ach déanann sé dochar do chreatlach

sóisialta agus eacnamaíochta an phobail chomh maith. Is é an dúshlán atá ann cinntiú gur pobal nach bhfuil áit ann don chiníochas é ár bpobal in Iarthhar Bhéal Feirste, pobal a bhfuil aird againn air agus ar féidir linn páirt a dhéanamh

chun é a bhaint amach.

Thug WARN faoi roinnt imeachtaí le feasacht a mhúscailt faoi, agus dúshlán a thabhairt don, chiníochas in Iarthar Bhéal Feirste, a chuimsíonn:

* Táirgeadh ábhar múscailte feasachta frith-chiníochais ar nós pas frithchiníoch ‘Poblacht an Choinsiasa’ agus póstaer frithchiníoch ‘Many Faces of West Belfast’ a dáileadh ar shiopaí, tithe tábhairne, clubanna agus eagraíochta pobail.

* Seoladh phacáiste fáilte ‘Comhar na gComharsan’ do phobail mhionlach eitneach, i gcomhar le roinnt eagraíochta pobail agus deonacha in Iarthar Bhéal Feirste.

* Forbairt agus cur chun cinn Chairt Fhrith-Chiníoch d’Iarthar Bhéal Feirste – tá an Chairt oscailte um shíniú do gach eagraíocht phobail agus dheonach, comhlacht stáit, soláthraí seirbhíse, eaglais, scoil, gnó, agus tithe tábhairne agus clubanna in Iarthar Bhéal Feirste.

* Ag cur chun solais agus ag freagairt go comhchoitianta eachtraí ciníocha in Iarthar Bhéal Feirste

* Ag tabhairt dúshlán do pholasaithe agus cleachtais chiníocha a bhfuil á gcur i bhfeidhm ag ranna rialtais agus comhlachtaí stáit.